Salita Moiariello, 16  
80131 - Napoli  
tel. +39.081.5575111  
fax +39.081.5575433  
http://www.oacn.inaf.it   
INAF home page inaf - home page INAF-OAC- home page
OACN home page INAF home page